บทความ / ข่าว

19 พ.ค. 2564 14:11 น.
เสริมศักยภาพแม่วัยรุ่นให้เป็นผู้มีความรู้ด้านพัฒนาการเด็กเพื่อใช้เลี้ยงลูกตัวเองและดูแลช่วยเหลือเด็กในชุมชน
อ่านต่อ
8 พ.ค. 2562 09:46 น.
๗ แหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยสนับสนุนข้อมูล ความรู้ กิจกรรม และวิทยากรที่เรื่องสุขภาวะทางเพศที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในพื้นที่ต่างๆ
อ่านต่อ
15 ก.ค. 2561 10:40 น.
นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย พูดคุยถึงการดำเนินงานในรอบ 2 ปีของการบังคับใช้ พ.ร.บ.ท้องวัยรุน สิทธิของเด็กและเยาวชนได้รับความคุ้มครองอย่างไร
อ่านต่อ
9 มิ.ย. 2561 21:50 น.
อรกัลยา พุ่มพึ่ง มุมมองภาคประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ ต่อประเด็น "สิทธิผู้หญิง" การเข้าถึง และอุปสรรคที่ยังต้องฟันฝ่าเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิสุขภาพที่มีคุณภาพ
อ่านต่อ
25 พ.ค. 2561 11:38 น.
ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แนวโน้มสถานการณ์ครอบครัวไทย มีผลอย่างไรต่อความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมเรื่องเพศของเด็กและเยาวชนในวันนี้
อ่านต่อ
5 พ.ค. 2561 11:28 น.
“ครูอั้ม” อภัสรินทร์ ขณะรัตน์ และ “ครูมล” ญาณิศา ศรีสง่า กับงานพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้กับเด็กเร่ร่อน และ "โครงการสุขภาวะเพศ เด็ก และเยาวชนเร่ร่อน" หนึ่งในโครงการร้อยชุมชนสุขภาวะทางเพศของ สคส.
อ่านต่อ
20 เม.ย. 2561 23:09 น.
“แววดาว” วิลาวัณย์ เวียงทอง ศิลปินรุ่นใหม่ที่สร้างผลงานศิลปะเพื่อนำเสนอประเด็นสิทธิผู้หญิง จุดเริ่มต้นจากเรื่องราวใกล้ตัว ก่อนขยับสู่ประเด็นบทบาทผู้หญิงในสังคม-เศรษกิจร่วมสมัย
อ่านต่อ
25 พ.ค. 2560 21:44 น.
รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ บรรยายเรื่อง "รัฐไทยกับการลดอคติต่อการทำแท้ง" ในการประชุมขับเคลื่อนเชิงนโยบายเรื่อง "แชร์ต่อไป--เพื่อไม่ให้ผู้หญิงไทยตายจากการทำแท้ง การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 43"
อ่านต่อ