บทความ / ข่าว

๗ แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาวะทางเพศ
08/05/2019 09:46

ข้อมูลเพิ่มเติม แหล่งเรียนรู้ (7 แห่ง)

 

ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่

กลุ่มฅนวัยใส: ต้นแบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ดูแล-ช่วยเหลือ "ท้องไม่พร้อม" รับฟัง เสริมกำลังใจ ให้ข้อมูล คำปรึกษารอบด้าน ไม่ชี้นำ ไม่โน้มน้าว ไม่ตัดสินใจแทน

 • ให้ข้อมูลสุขภาวะทางเพศ
 • ให้บริการถุงยางอนามัย, ชุดตรวจการตั้งครรภ์
 • ให้คำปรึกษา สุขภาวะทางเพศ และการตั้งครรภ์
 • จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศแก่เด็ก-เยาวชน
 • พัฒนาแกนนำเยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะทางเพศ
 • ประสานภาคีเครือข่ายสร้างเสริม สุขภาวะทางเพศในชุมชน

ที่ติดต่อ

ศูนย์ฅนวัยใส

นางสาวสุดาพร นาคฟัก

เลขที่ 72 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์: 083 152 0451 e-mail: suda_aem2@hotmail.com Facebook: กลุ่มฅนวัยใส เชียงใหม่

 

อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

เยาวชน กศน.แม่ออน พูดเรื่องเพศอย่างปลอดภัย: ต้นแบบการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศสำหรับเยาวชนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ทั้ง 6 ตำบลใน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

 • จัดการเรียนการสอน-กิจกรรมเสริมความรู้สุขภาวะทางเพศ
 • พัฒนา “ศูนย์บริการที่เป็นมิตร”ระดับตำบล
 • เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เยาวชนร่วมดำเนินการ
 • ช่วยเหลือ/ส่งต่อ กรณีประสบปัญหา

ที่ติดต่อ

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน:

นางสาวสุชาดา สุวรรณเทศ

128/60 หมู่ 5 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์: 098 919 9455 e-mail: nuth_nu2011@hotmail.com

ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศในชุมชนชาติพันธุ์: อสม.สื่อสารความรู้ ความเข้าใจเรื่องสุขภาพและสุขภาวะทางเพศ โดยสอดแทรกมุมมองเรื่องเพศที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมชนเผ่า ให้คำแนะนำแก่คนในชุมชนและส่งต่อผู้ประสบปัญหาเข้าถึงบริการสุขภาพและบริการสังคม

 • เรื่องเพศไม่ใช่แค่เรื่องเพศสัมพันธ์แต่รวมถึงสุขภาพ การจัดการความสัมพันธ์
 • เน้นสื่อสารเชิงบวก ชี้ให้เห็นประโยชน์ในพฤติกรรมที่เหมาะสมโดยไม่บังคับหรือข่มขู่
 • ผู้ประสบปัญหาไม่ใช่ตัวปัญหาแต่พวกเขากำลังเผชิญปัญหา
 • ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลทุกคนให้ปลอดภัยเรื่องเพศ

ที่ติดต่อ

โครงการสุขภาวะชาติพันธุ์

นายสรวิชญ์ สกุลชัยนิรันดร์

383/7 หมู่ 3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์: 084 616 7304  e-mail: ahdo.omega55@gmail.com

 

ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ศูนย์ Small Smile: เสริมศักยภาพของเยาวชนในชุมชนและดูแลช่วยเหลือปัญหาเรื่องเพศของเยาวชนบนพื้นฐานการทำงานด้านสิทธิเด็กและเยาชน

 • จัดกิจกรรมกับกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศ บริการอุปกรณ์คุมกำเนิด ประสานส่งต่อผู้ประสบปัญหาเข้ารับบริการสุขภาพ
 • พัฒนาแกนนำเยาวชนให้สามารถจัดกลุ่มพูดคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อให้ข้อมูลสุขภาวะทางเพศ บอกต่อบริการด้านสุขภาพ
 • เสริมความเข้าใจพ่อแม่ผู้ปกครองให้เข้าใจเรื่องเพศเชิงบวก เข้าใจพัฒนาการ ค่านิยม และพฤติกรรมวัยรุ่น และสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวกกับลูกหลาน

ที่ติดต่อ

กลุ่มเคียงริมโขง/ศูนย์ Small Smile

นางปภาดา ทะอาจ

4 หมู่ 19 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

โทรศัพท์: 095 859 7094  e-mail: sonsana2515@hotmail.com

 

ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เครือข่ายช่วยเหลือเกื้อกูลสุขภาวะทางเพศในชุมชน: กลไกหน่วยงานบริการและสังคมในพื้นที่ร่วมกันดำเนินงานช่วยเหลือ ส่งต่อให้เยาวชนได้รับบริการสุขภาพและสุขภาวะทางเพศอย่างครอบคุลม เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม บนฐานร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมประเมินผล และใช้โมเดล 5 ป. SHM (Sexuality health model) ประกอบด้วย

1) “เปิด” เปิดตน เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ปรับทัศนคติเรื่องเพศเชิงบวก และการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว

2) “ปรับ” ปรับทักษะ ให้ความรู้ในการให้คำปรึกษาแบบเกื้อกูลควบคู่กับการจัดตั้งศูนย์บริการที่เป็นมิตรสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อนำไปสู่การปรับพฤติกรรมสุขภาพ

3) “ปรุง” เติมเต็มส่วนที่ขาด หาข้อเท็จจริง และนำไปปรับใช้

4) “ปลง” ติดตามประเมินผล หนุนเสริมกระบวนการให้คำปรึกษาแบบเสริมพลัง

5) “ปล่อย” มุ่งเน้นให้ชุมชนจัดการปัญหาด้วยตนเองบนพื้นฐานของความรัก มองผู้ที่ประสบปัญหาด้วยความเข้าใจ และหาทางออกร่วมกัน

ที่ติดต่อ

สำนักข่าวเด็กและเยาวชน

นางรติรัตน์ วุฒิ

108 หมู่ 4 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130

โทรศัพท์: 089 262 8485 e-mail: ratirat.wpk@gmail.com

 

ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.สารคาม

พื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ: ชุมชนวิเคราะห์-แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง

เน้นการทำงานสร้างความร่วมมือกับทีมทำงานในชุมชน โดยเฉพาะ อสม.และแกนนำเยาวชน ร่วมกันปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นชุมชนสุขภาวะทางเพศที่ดีและปลอดภัย  เพื่อให้กลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองมีความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศ และเข้าถึงบริการอุปกรณ์ป้องกันที่ปลอดภัย เช่น ถุงยาง ยาคุมกำเนิด และเชื่อมประสานความร่วมมือกับทีมชุมชนในการให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ประสบปัญหา และส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

ที่ติดต่อ

เครือข่ายเด็กและเยาวชน จ.มหาสารคาม

นายเสาร์ศิลป์ เพ็งสุวรรณ

57 หมู่ 4 ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 

โทรศัพท์: 080 054 8081  e-mail: saosinpengsuwan@hotmail.com

 

อ.จะนะ จ.สงขลา

โรงเรียนสุทธิ์รักษ์: โรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะทางเพศระดับประถม

โรงเรียนที่ปรับสภาพแวดล้อมที่สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และมีกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเด็กและสภาพสังคม มีการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อเสริมให้เด็กมีภูมิคุ้มกันต่อการเผชิญปัญหาทางเพศที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเป็นวัยรุ่น

การพัฒนาสู่โรงเรียนสุขภาวะทางเพศเต็มระบบ

 • พัฒนาครูทั้งระบบให้มีฐานคิดสุขภาวะทางเพศ
 • พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สุขภาวะทางเพศ
 • พัฒนาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
 • ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองผ่านกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่และการประชุมผู้ปกครอง

ที่ติดต่อ

กลุ่มมานีมานะ ร่วมกับ โรงเรียนสุทธิ์รักษ์

นายโตมร อภิวันทนากร

141 ถนนราษฎร์ยินดี ซอย 9 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์: 089 467 9909 e-mail: atomorn@gmail.com  

www.suthrak.ac.th