บทความ / ข่าว

เสริมศักยภาพแม่วัยรุ่น
19/05/2021 14:11

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงเชื่อว่า แม่วัยรุ่นทุกคน คือ เยาวชนที่อยู่ในช่วงวัยแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต การท้องในวัยรุ่นจึงไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองของพวกเขา  

ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำแม่วัยรุ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐวัยขึ้น มุ่งเสริมศักยภาพให้แม่วัยรุ่นเป็น "แกนนำแม่วัยรุ่น" ที่มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในตัวเอง สามารถตั้งเป้าหมายชีวิต ออกแบบชีวิตและลงมือทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้วยการสนับสนุนให้แม่วัยรุ่นทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนด้านการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กรวมถึงการสื่อสารพูดคุยกับผู้ปกครองครอบครัวเปราะบางให้สามารถเลี้ยงดูบุตรหลานให้มีพัฒนาการสมวัย 

ปัจจุบัน มีพื้นที่ดำเนินงานระดับตำบล 8 แห่ง ใน 4 จังหวัด 1) จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลโพรงอากาศและตำบลโยธะกา 2) จังหวัดนครนายก ตำบลเขาเพิ่มและตำบลบ้านนา 3) จังหวัดชัยนาท ตำบลหนองมะโมงและตำบลวังตะเคียน 4) จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลออนกลางและตำบลบ้านสหกรณ์