บทความ / ข่าว

5 พ.ค. 2561 11:28 น.
“ครูอั้ม” อภัสรินทร์ ขณะรัตน์ และ “ครูมล” ญาณิศา ศรีสง่า กับงานพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้กับเด็กเร่ร่อน และ "โครงการสุขภาวะเพศ เด็ก และเยาวชนเร่ร่อน" หนึ่งในโครงการร้อยชุมชนสุขภาวะทางเพศของ สคส.
อ่านต่อ
20 เม.ย. 2561 23:09 น.
“แววดาว” วิลาวัณย์ เวียงทอง ศิลปินรุ่นใหม่ที่สร้างผลงานศิลปะเพื่อนำเสนอประเด็นสิทธิผู้หญิง จุดเริ่มต้นจากเรื่องราวใกล้ตัว ก่อนขยับสู่ประเด็นบทบาทผู้หญิงในสังคม-เศรษกิจร่วมสมัย
อ่านต่อ
25 พ.ค. 2560 21:44 น.
รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ บรรยายเรื่อง "รัฐไทยกับการลดอคติต่อการทำแท้ง" ในการประชุมขับเคลื่อนเชิงนโยบายเรื่อง "แชร์ต่อไป--เพื่อไม่ให้ผู้หญิงไทยตายจากการทำแท้ง การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 43"
อ่านต่อ