บทความ / ข่าว

จังหวัดนครนายก รวมพลัง ใส่ใจดูแลเด็ก
11/10/2022 13:10

กำหนดจัดงานในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 - 11.40 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จังหวัดนครนายก ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจร่วมเป็นสักขีพยานและประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานนี้ตามวันและเวลาดังกล่าว

                         

หน่วยงานหลักสำคัญที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครนายก ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง ผนึกกำลังบูรณาการทำงานเพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนในจังหวัดนครนายกมีพัฒนาการสมวัยทุกด้าน เพื่อให้เติบโตเป็นเยาวชนพลเมืองที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาอันจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดรูปธรรมการทำงานร่วมกันจึงกำหนดให้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือเพื่อบูรณาการทำงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนครนายก โดยสาระสำคัญของข้อตกลงนี้ จะเอื้อให้เกิดการบูรณาการทำงานที่มุ่งผลลัพธ์ไปที่พัฒนาการเด็กและครอบครัว ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพัฒนาการเด็กเป็นหูเป็นตาดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย รวมถึงเฝ้าระวังไม่ให้เด็กถูกทอดทิ้ง ละเลยหรือถูกทำท้าย เด็กและครอบครัวได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการที่พึงได้

https://fb.watch/g4M-AxDU_B/