บทความ / ข่าว

มหกรรมใส่ใจดูแลเด็ก ครั้งที่ 4 จ.ชัยนาท
13/09/2022 10:36

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำแม่วัยรุ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในครอบครัวเปราะบางในชุมชน พื้นที่อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ได้ทำให้เกิดแกนนำแม่วัยรุ่นโดยเฉพาะในอำเภอหนองมะโมงนั้น สามารถดำเนินการช่วยเหลือเด็กในครอบครัวเปราะบางได้ของจังหวัดชัยนาทให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย แล้วยังทำให้เกิดความร่วมมือของประชาชนในอำเภอหนองมะโมง รวมไปถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มองเห็นประโยชน์ 3 ด้านจากการทำงานของโครงการและเครือข่ายที่ผ่านมา

 

 

ประการแรกเกิดกลไกชุมชน โดยเฉพาะโรงพยาบาล รพ.สต. โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความรู้เรื่องพัฒนาการเด็ก เกิดการยอมรับและสนับสนุนการทำงานของแม่วัยรุ่นเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมด้วยรวมได้ และร่วมกันปกป้องดูแลบุตรหลานของเราชาวหนองมะโมง

ประการที่สองภาคประชาสังคม ทั้งของทางมูลนิธิเอง เครือข่ายที่ทำงานในพื้นที่ ให้การหนุนเสริมและให้พลังใจแก่แม่วัยรุ่น ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

และประการที่สามคนในชุมชนพบปัญหาเดียวกัน มีความตระหนักร่วมกัน นำไปสู่การรวมตัวเป็นพลังประชาชนช่วยเหลือกันและกัน นี้คือสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในอำเภอหนองมะโมงในวันนี้

 

 

สำหรับการจัดงานมหกรรมใส่ใจดูแลเด็กครั้งที่ 4 “ลานกีฬา ครอบครัวล้อมรัก” ในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดีในการสร้างความตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญของเด็ก และเยาวชน ทำให้ครอบครัวได้มีเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการเลี้ยงดูให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง ซึ่งเกิดจากการสั่งสอนเด็กและเยาชนด้วยความรัก ความเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคม ซึ่งจะทำให้เด็กได้เติบโตเป็นเยาวชนและพลเมืองของชาติ ที่สามารถก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง ดังนั้น ผู้ใหญ่ในวันนี้ จึงต้องร่วมมือกันอบรมเลี้ยงดูเด็กให้มี ความเจริญทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา

 

 

สามารถชม Live ได้ที่ : https://fb.watch/fvJH8P_JH5/

รับชมภาพบรรยากาศในงานเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5681448171865934&type=3

รับชมผลงานของมูลนิธิ สคส. ได้ช่องทาง YouTube : https://youtube.com/channel/UCmGvt6O5BRfZWvRtcEwijow