บทความ / ข่าว

มหกรรมใส่ใจดูแลเด็ก ครั้งที่ 3 จ.เชียงใหม่
18/05/2022 14:15

มหกรรมดูแลใส่ใจเด็ก ครั้งที่ 3

“ฮ่วมฮอมฮัก ใส่ใจ๋ละออน”

สืบเนื่องจากพื้นที่ตำบลบ้านสหกรณ์และตำบลออนกลาง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำแม่วัยรุ่น ครอบครัวเปราะบางในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยได้มีการดำเนินโครงการมาตั้งแต่ ปี 2563 มาจนถึงปัจจุบันและจะสิ้นสุดการทำงานโครงการในเดือนกันยายน ปี 2565 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน สสส. และสนับสนุนการดำเนินงานโดยมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการ คือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำแม่วัยรุ่นให้มีทักษะในการเลี้ยงลูกในช่วงปฐมวัย และนำทักษะความรู้ที่ได้รับไปขยายต่อดูแลเด็กในหมู่บ้านและตำบล สร้างการสื่อสารและทำกิจกรรมพัฒนาการเด็กช่วงแรก- 6 ปี ในหมู่บ้านตำบล และส่งเสริมให้ผู้ปกครอง คนในครอบครัวมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูบุตรหลาน ให้มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกายจิตใจ สติปัญญา และผลักดันให้ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและครอบครัวเปราะบาง

 

กิจกรรมที่ผ่านมาได้มีการดำเนินกิจกรรม 3 รูปแบบ คือ

1).เยี่ยมบ้านเด็กอย่างต่อเนื่อง ทุกเดือน ของเยี่ยมบ้านก็จะมีนมจืดสำหรับเด็ก ของเล่นที่เป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ข้าวสารอาหารแห้งสำกหรับบุคคลในครอบครัว

2).กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งจะนำเด็กและครอบครัวมารวมกัน และให้เด็กกับผู้ปกครองทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ระบายสี,การสอนซักผ้า,การออมเงิน และทางแม่วัยรุ่นก็จะจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้เครื่องมือในกระเป๋าดำ เช่น บัตรคำตัวเลข ภาพสัตว์ ผลไม้ ต่อบล็อกไม้ เล่านิทาน

3). กิจกรรมเวทีประชุมคณะทำงานตำบล (Core Team) ประกอบด้วยแกนนำ อสม. หมู่บ้านละ 1 คน รวมเป็น 8 คน แกนนำแม่วัยรุ่น 4 คน ผู้ประสานงานตำบล 1 คน, เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

เวทีประชุมคณะกรรมการตำบล เป็นพื้นที่ให้ทีมทำงานมาร่วมปรึกษาหรือหารือ ผลสำเร็จ แนวทางการทำงานหรือมีประเด็นในการช่วยเหลือ Case เด็ก ครอบครัว และเพื่อให้ทีมทำงานได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมอง ทัศนคติการทำงาน และพัฒนาให้เกิดทีมทำงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กในตำบล ซึ่งแนวทางการทำงานดังกล่าวได้มีการเชื่อมร้อย และประสานหน่วยงานในพื้นที่ เช่น อบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล หน่วยงานสาธารณสุข เข้ามาร่วมกันบริหารจัดการช่วยเหลือเด็กในพื้นที่

 

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นระยะเวลา 2 ปีละปีนี้เริ่มเข้าสู่ปีที่ 3 ทางคณะทำงานและผู้สนับสนุนการทำงานได้เล็งเห็นการขับเคลื่อนการทำงานเชิงสาธารณะและเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดการทำงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กในเชิงพื้นที่ตำบล จึงได้จัดกิจกรรม มหกรรมดูแลใส่ใจเด็ก ซึ่งการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพแม่วัยรุ่น และครอบครัวเปราะบาง เพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย ได้ดำเนินงานในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก ,ชัยนาท,ฉะเชิงเทรา,และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแต่ละจังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมมหกรรมเช่นกัน ดังนั้นจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเป็นจังหวัดที่ 3 โดยใช้ชื่องานว่า ““ฮ่วมฮอมฮัก ใส่ใจ๋ละออน” กิจกรรมเน้นเป็นเอกลักษณ์ความเป็นเชียงใหม่ รูปแบบเป็นการจัดกิจกรรมเป็น “กาดมั่ว” ธีมงาน(Theme) การแต่งกายเป็นผ้าพื้นเมือง และมีซุ้มกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กมากมาย

 

สามารถรับชม Live ได้ที่ https://fb.watch/d4lXueHygu/

และชมภาพบรรยายการภายในงานทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=whaf.thai&set=a.5476266039050816