บทความ / ข่าว

รับสมัครเพื่อนร่วมงาน เจ้าหน้าที่ติดตาม หนุนเสริม และประเมินผล ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (จำนวน 1 อัตรา)
04/04/2022 14:28

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนไม่แสวงหากำไร เน้นการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย ขับเคลื่อนงานผ่านฐานความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และประสบการณ์ทำงานภาคสนาม/ปฏิบัติงานระดับชุมชนกว่าสิบปี  ขณะนี้ มูลนิธิฯ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำแม่วัยรุ่นเพื่อสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวเปราะบาง  โดยมุ่งพัฒนาพื้นที่ที่คนในชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ มีการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งในประเด็นการส่งเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้อย่างครอบคลุมและเห็นผล  มูลนิธิฯ ประกาศหาเพื่อนร่วมดำเนินโครงการที่มีใจรักงานพัฒนา มุ่งมั่น ตั้งใจ ช่างสังเกตุ ช่างวิเคราะห์ มีฐานความเข้าใจในบริบทชุมชน สนุกกับการลงพื้นที่/ปฏิบัติงานในชุมชน ชอบพบปะพูดคุยกับคนในชุมชน เช่น ชาวบ้าน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.)  ผู้นำชุมชน  ครู เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา และเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

             มูลนิธิฯ มีลักษณะการทำงานเป็นทีม มีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินโครงการ ดังนั้น เพื่อนที่สนใจร่วมโครงการ นอกจากจะได้เสริมทักษะและประสบการณ์ทำงานในพื้นที่แล้ว ยังได้รับความรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญอยู่เป็นระยะ  เราทีมทำงานจะก้าวเดินและร่วมกันทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งให้สังคมต่อไป

ตำแหน่ง         เจ้าหน้าที่ติดตาม หนุนเสริม และประเมินผล ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (จำนวน 1 อัตรา)

ค่าตอบแทน     ขึ้นอยู่ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง

การจ้างงาน      ทดลองงาน 4 เดือน สัญญาจ้างรายปี การต่อสัญญาปีต่อไปพิจารณาตามผลการดำเนินงาน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักงานพัฒนา สามารถทำงานร่วมกับบุคคลและหน่วยงานในชุมชนได้
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถเดินทางและพักค้างในต่างจังหวัดได้ลำพัง
 • หากมีใบขับขี่และขับรถได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
 • มีทักษะด้านการเขียน เช่น บันทึกการลงภาคสนาม หรือ การเรียนรายงาน เป็นต้น
 • สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Word, Excel และ PowerPoint
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น อดทน และมีความมุ่งมั่นตั้งใจ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

กรอบการปฏิบัติงาน

 • ติดตาม หนุนเสริม กิจกรรมในพื้นที่ปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายเป็นประจำทุกเดือน
 • เดินทางลงพื้นที่และพักค้างในต่างจังหวัดโดยลำพัง หรือ ไปกับเพื่อนร่วมงานได้
 • บันทึกการทำกิจกรรมตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน ทุกครั้งที่มีลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • ดำเนินการประชุม/อำนวยการประชุมทีมทำงานในพื้นที่รวมถึงหรือการประชุมกลุ่มย่อยต่างๆ
 • ติดตาม กระตุ้น หนุนเสริมทีมแกนนำแม่วัยรุ่นและคณะทำงานในชุมชนดำเนินกิจกรรมได้ตามแผน
 • ประมวล วิเคราะห์ รวมถึงให้ข้อสังเกตุต่อการขับเคลื่อนงาน/กิจกรรมในพื้นที่
 • เข้าร่วมประชุมทีมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อรายงานผลการติดตาม หนุนเสริม รวมถึงให้ข้อสังเกตุ หรือนำเสนอประเด็นท้าทายในการทำงาน
 • ช่วยประสานเตรียมการร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกพื้นที่
 • ร่วมเป็นคณะสำรวจข้อมูลเด็ก เยาวชน และครอบครัวในพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
 • ปฎิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

พื้นที่ปฏิบัติงาน     จังหวัดฉะเชิงเทรา  (พื้นที่ปฏิบัติการ)  จังหวัดนนทบุรี (สำนักงานใหญ่)

ขั้นตอนการสมัคร

 • ผู้สนใจส่งประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานรวมถึงผลงานด้านการเขียน (ถ้ามี) พร้อมระบุค่าตอบแทนที่ต้องการ มาที่ email: piyapa.muangman@gmail.com ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565
 • ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับการติดต่อเพื่อทดสอบข้อเขียนและนัดสัมภาษณ์ต่อไป
 • สอบถามเพิ่มเติม มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง 02 525 4922 # 11  www.whaf.or.th