บทความ / ข่าว

เวิร์กชอป "นักสื่อสารสุขภาวะทางเพศ"
24/12/2018 16:43

เวิร์กชอป “นักสื่อสารสุขภาวะทางเพศ” ณ พื้นที่ชุมชนต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ผลิตสื่อและภาคีสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ


มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) โดยแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักสื่อสารสุขภาวะทางเพศ” ตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้สื่อข่าว ผู้ผลิตสื่อ และนิสิต/นักศึกษาด้านสื่อสารมวลชน ภาคีสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ จำนวน 24 คน

วัตถุประสงค์เพื่อ

 • เสริมสร้างความเข้าใจมุมมองการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และเนื้อหาตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ให้กับบุคลากรด้านการสื่อสาร
 • เพิ่มทักษะการผลิตสื่อแบบ One man journalist ให้กับบุคลากรด้านการสื่อสาร รวมทั้งภาคีสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ โดยทีมวิทยากรจากสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS
 • เผยแพร่แนวคิดและแนวทางการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ให้เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณะผ่านกรณีศึกษา “ชุมชนต้นแบบ” อำเภอแม่ออน และอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • สร้างเวทีการเรียนรู้ข้ามสาขาวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างคนทำงานด้านการสื่อสาร และภาคีสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ

กระบวนการจัดกิจกรรม

 • วันแรก (เช้า)

บรรยายความรู้เชิงนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สู่การปฏิบัติจริงในระดับจังหวัดและชุมชนท้องถิ่น

 • วันแรก (บ่าย)

อบรมความรู้เรื่องการผลิตสื่อแบบ One man journalist 

 • วันที่สอง (เช้า) ลงพื้นที่บันทึกภาพและสัมภาษณ์แหล่งข่าว

 • วันที่สอง (บ่าย) กลับที่พักเพื่อผลิตผลงาน

 • วันที่สาม (เช้า) นำเสนอผลงาน และรับฟังคำแนะนำจากวิทยากร

 • วันที่สาม (บ่าย) ลงพื้นที่บันทึกภาพ/สัมภาษณ์อีกครั้ง
 • วันที่สี่ (เช้า) นำเสนอผลงาน รับฟังความคิดเห็นจากวิทยากรด้านการผลิตสื่อ และบุคลากรทำงานเชิงประเด็นทั้งภาครัฐและประชาสังคม

 

***********************************************

ภาพ: https://www.freepik.com