วัยรุ่นพันธุ์ใหม่ใส่ใจสุขภาวะทางเพศ

ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ศูนย์ Small Smile: เสริมศักยภาพของเยาวชนในชุมชนและดูแลช่วยเหลือปัญหาเรื่องเพศของเยาวชนบนพื้นฐานการทำงานด้านสิทธิเด็กและเยาชน

  • จัดกิจกรรมกับกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศ บริการอุปกรณ์คุมกำเนิด ประสานส่งต่อผู้ประสบปัญหาเข้ารับบริการสุขภาพ
  • พัฒนาแกนนำเยาวชนให้สามารถจัดกลุ่มพูดคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อให้ข้อมูลสุขภาวะทางเพศ บอกต่อบริการด้านสุขภาพ
  • เสริมความเข้าใจพ่อแม่ผู้ปกครองให้เข้าใจเรื่องเพศเชิงบวก เข้าใจพัฒนาการ ค่านิยม และพฤติกรรมวัยรุ่น และสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวกกับลูกหลาน

ที่ติดต่อ

กลุ่มเคียงริมโขง/ศูนย์ Small Smile

นางปภาดา ทะอาจ

4 หมู่ 19 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

โทรศัพท์: 095 859 7094  e-mail: sonsana2515@hotmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร