๑ ทศวรรษ การทำงานขับเคลื่อนสุขภาวะทางเพศในชุมชน

ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.สารคาม

พื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ: ชุมชนวิเคราะห์-แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง

เน้นการทำงานสร้างความร่วมมือกับทีมทำงานในชุมชน โดยเฉพาะ อสม.และแกนนำเยาวชน ร่วมกันปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นชุมชนสุขภาวะทางเพศที่ดีและปลอดภัย  เพื่อให้กลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองมีความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศ และเข้าถึงบริการอุปกรณ์ป้องกันที่ปลอดภัย เช่น ถุงยาง ยาคุมกำเนิด และเชื่อมประสานความร่วมมือกับทีมชุมชนในการให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ประสบปัญหา และส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

ที่ติดต่อ

เครือข่ายเด็กและเยาวชน จ.มหาสารคาม

นายเสาร์ศิลป์ เพ็งสุวรรณ

57 หมู่ 4 ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 

ดาวน์โหลดเอกสาร