เครือข่ายช่วยเหลือเกื้อกูลสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศชุมชน

ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เครือข่ายช่วยเหลือเกื้อกูลสุขภาวะทางเพศในชุมชน: กลไกหน่วยงานบริการและสังคมในพื้นที่ร่วมกันดำเนินงานช่วยเหลือ ส่งต่อให้เยาวชนได้รับบริการสุขภาพและสุขภาวะทางเพศอย่างครอบคุลม เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม บนฐานร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมประเมินผล และใช้โมเดล 5 ป. SHM (Sexuality health model) ประกอบด้วย

1) “เปิด” เปิดตน เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ปรับทัศนคติเรื่องเพศเชิงบวก และการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว

2) “ปรับ” ปรับทักษะ ให้ความรู้ในการให้คำปรึกษาแบบเกื้อกูลควบคู่กับการจัดตั้งศูนย์บริการที่เป็นมิตรสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อนำไปสู่การปรับพฤติกรรมสุขภาพ

3) “ปรุง” เติมเต็มส่วนที่ขาด หาข้อเท็จจริง และนำไปปรับใช้

4) “ปลง” ติดตามประเมินผล หนุนเสริมกระบวนการให้คำปรึกษาแบบเสริมพลัง

5) “ปล่อย” มุ่งเน้นให้ชุมชนจัดการปัญหาด้วยตนเองบนพื้นฐานของความรัก มองผู้ที่ประสบปัญหาด้วยความเข้าใจ และหาทางออกร่วมกัน

ที่ติดต่อ

สำนักข่าวเด็กและเยาวชน

นางรติรัตน์ วุฒิ

108 หมู่ 4 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130

โทรศัพท์: 089 262 8485 e-mail: ratirat.wpk@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร