การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภค

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) ร่วมกับทีมนักวิชาการ และกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) พัฒนาชุดความรู้เรื่องเพศ ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการในประเด็นต่างๆ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการดูแลสุขภาวะทางเพศให้มีทั้งความสุข และความปลอดภัย

ดาวน์โหลดเอกสาร