Romantic Tragedy

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ต้องการผลิตสื่อที่จะสื่อสารกับวัยรุ่นชายในประเด็นเรื่องการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความต้องการการมีเพศสัมพันธ์ของผู้ชาย ซึ่งก็ได้ผู้กำกับภาพยนตร์ เป็นเอก รัตนเรือง มาช่วยนำเสนอประเด็นนี้ให้