อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (ตอนที่ 1)

แนะนำ/ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกระบวนกรเพื่อจัดกิจกรรม และผู้นำการเปลี่ยนแปลงในประเด็นสุขภาวะทางเพศ ซึ่งจัดโดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ (สสส.) และ โครงการผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความ ยุติธรรม (IPW)