เรื่องเพศ คุยกันได้ (ผู้ใหญ่กับเด็ก)

ภาพยนตร์สั้นชุดนี้เป็นสื่อโฆษณาสสส. ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในช่วงเดือน กันยายน สิงหาคม และตุลาคม ของปี 2554 โดยมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) ได้ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนการเผยแพร่ รวมไปถึงการรณรงค์ในพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อใช้ส่งเสริม และรณรงค์ให้ผู้ใหญ่สื่อสารเรื่องเพศกับเด็กๆ ลูกหลานของเรา โดยไม่รอให้สื่อลามกมาตัดหน้าสื่อสารกับลูกหลานของเราไปก่อน

เผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ และซีดีรณรงค์เรื่องเพศเชิงบวก "คุยได้" โดยแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ร่วมกับ ศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)