ท้องถิ่นเข้มแข็ง เข้าใจวัยรุ่น

วิดีโอนำเสนอโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น โดยความร่วมมือระหว่างสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ใช้เปิดในงานประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับท้องถิ่น เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี