สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์หัวใจสำคัญหัวใจสำคัญของสุขภาพผู้หญิง

ประมาณปีพ.ศ.๒๕๕๐ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สสส) ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พัฒนาชุดข้อมูลที่มุ่งเน้นให้เห็นมุมมองสิทธิมนุษยชน กับเรื่องเพศที่มีผลต่อให้ผู้หญิงมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี มีความสุข ปลอดภัย

ดาวน์โหลดเอกสาร