คู่มือโอกาสทองคุยกับลูกเรื่องเพศ

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) ร่วมกับกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) พัฒนาชุดความรู้เรื่องเพศต่อยอดจากงานรณรงค์ "เรื่องเพศคุยได้" ไปสู่การจัดกระบวนการเชิงปฏิบัติการกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการสือ่สารเรื่่องเพศเชิงบวกกับลูกหลาน และเด็กๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร