ทำอย่างไรให้มีสุขภาวะทางเพศที่ดีในทุกช่วงวัย

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) ร่วมกับกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) พัฒนาชุดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศให้เข้าใจง่าย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการดูแลสุขภาวะทางเพศให้มีทั้งความสุข และความปลอดภัย

ดาวน์โหลดเอกสาร