มุมมองที่หายไปของเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

ประมาณปีพ.ศ.๒๕๔๕ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ขึ้นเพื่่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และรณรงค์ให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจในประเด็นนี้ให้แก่ผู้หญิงเพื่อให้ผู้หญิงสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ดาวน์โหลดเอกสาร