4 โมเดล 3 กุลยุทธ์ สร้างชุมชนสุขภาวะทางเพศ

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) ร่วมกับกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) นำเสนอประสบการณ์การทำงานร่วมกับภาคี และบทเรียนในการทำงานชุมชนของภาคีในพื้นที่ ที่สร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการดูแลสุขภาวะทางเพศให้มีทั้งความสุข และความปลอดภัยในชุมชนของภาคี

ดาวน์โหลดเอกสาร