"ท้องไม่พร้อม" แนวทางการปรึกษาทางเลือก

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) ได้พัฒนาสื่อความรู้เรื่องเพศ "ท้องไม่พร้อม" ขึ้นที่จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เหมาะสม และมีทางเลือกในการดำเนินชีวิตทางเพศที่เป็นสุขและปลอดภัย

ดาวน์โหลดเอกสาร