ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ (ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย)

เมื่อประมาณปีพ.ศ.๒๕๔๐ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) ได้จัดทำเสวนาทางวิชาการ และรวบรวมข้อมูลเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ขึ้น และได้นำเสนอต่อรัฐบาลในช่วงนั้น

ดาวน์โหลดเอกสาร