รู้ทันสื่อ Sex

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) ได้ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) พัฒนาสื่อความรู้เรื่องเพศ "Teen Safety" ขึ้นที่จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เหมาะสม และมีทางเลือกในการดำเนินชีวิตทางเพศที่เป็นสุขและปลอดภัย

สื่อตัวนี้จะเป็นเรื่อง การรู้ทันสื่อเรื่องเพศ

ดาวน์โหลดเอกสาร