คู่มือไม่ท้อง วิธีคุมกำเนิด...เลือกได้

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) ได้พัฒนาสื่อความรู้เรื่องเพศที่จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เหมาะสม และมีทางเลือกในการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ใช้

ดาวน์โหลดเอกสาร