คู่มือ "ไม่ท้อง" ฉบับพกพา

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) ได้ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) พัฒนาสื่อความรู้เรื่องเพศที่จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เหมาะสม และมีทางเลือกในการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ใช้

ดาวน์โหลดเอกสาร