ประสบการณ์ผู้หญิงที่ท้องเมื่อไม่พร้อม (Experience of unplanned pregnancy)

จากงานวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประสบการณ์ผู้หญิงในเรื่องการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมสู่สารคดีชุด "ประสบการณ์ผู้หญิงที่ท้องเมื่อไม่พร้อม" (Experience of unplanned pregnancy) ความยาวประมาณ 20 นาทีนี้ ต้องการนำเสนอปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม ด้วยมุมมองของผู้หญิงเจ้าของปัญหา ว่ามายาคติของสังคมที่มีต่อผู้หญิงที่ตั้งท้องเมื่อไม่พร้อม ส่งผลอย่างไรต่อทางเลือกและทางออกของเธอ ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน คือ ล้างภาพมายาคติ, ทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม และ ปัญหาการคุมกำเนิด

จัดทำโดย มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) สนับสนุนโดย PPFA - I
ผลิตเป็นแผ่นวีซีดีเพื่อเผยแพร่ เมื่อ ตุลาคม 2545