แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

หนังสือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 

โดยความร่วมมือระหว่าง สคส., แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ปี 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร