รายงานการดำเนินงานและผลการถอดบทเรียน

ชื่อเรื่อง รายงานการดำเนินงานและผลการถอดบทเรียน
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบช่วยเหลือวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม (2555-2557)

ดำเนืนโครงการโดย มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ร่วมกับ
สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก (สปป.)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ดาวน์โหลดเอกสาร