คู่มือจัดอบรมปรึกษาทางเลือกท้องไม่พร้อม

คู่มือนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการอบรมการให้คำปรึกษาแบบทางเลือกเพื่อสานพลังเครื่อข่ายทางสังคมในการช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

จัดทำโตยมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) สนับสนุนโดยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

สนใจคู่มือกรุณาติดต่อขอรับได้ที่มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส)

ดาวน์โหลดเอกสาร