เพศวิถีในสื่อนิยม

หนังสือ "เพศวิถีในสื่อนิยม บริบทเสี่ยงและเสริมต่อสุขภาวะทางเพศ" เล่มนี้จัดทำขึ้นโดยทีมงานวิจัย ที่เข้าไปศึกษาสื่อต่างๆ ในสังคมไทยที่มีผลต่อการใช้ชีวิตทางเพศของคนในบริบทต่างๆ โดยทีมวิจัย พิมพวัลย์ บุญมงคล รณภูมิ สามัคคีดารมย์ วชิรา จันทร์ทอง ภาณุพัฒน์ พุ่มพฤกษ์ ชยานันท์ นโนเกษมสุข

ดาวน์โหลดเอกสาร