ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ร้อยชุมชนสุขภาวะทางเพศฯ

ประกาศรับข้อเสนอโครงการร้อยชุมชนสุขภาวะทาเพศ สานพลังชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

โดย มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ร่วมกับสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัติกรรม (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประจำปีงบประมาณ 2560

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/0BxTm-I2QscmMdTdnUU9RN3BPY28

ดาวน์โหลดเอกสาร